НАКАЗ. Внесено зміни до деяких наказів Мін‘юсту з питань реалізації повноважень у сфері банкрутства

Новости по банкротству, обсуждение актуальных тем

НАКАЗ. Внесено зміни до деяких наказів Мін‘юсту з питань реалізації повноважень у сфері банкрутства

Сообщение oksana » 08 май 2012, 10:17

http://www.minjust.gov.ua/0/40018


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18.04.2012 № 603/5


Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 20 квітня 2012 р. за № 596/20909ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

1. У Положенні про систему підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 12 вересня 2011 року № 2094/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2011 року за № 1084/19822:

1.1. У розділі ІІ:

абзаци третій і четвертий пункту 2.1 викласти в такій редакції:

“здійснює підготовку або підвищення кваліфікації фахівців за напрямами (спеціальностями) або “Право”, або “Економіка та підприємництво”, або “Менеджмент і адміністрування”, або “Державне управління”;

має третій або четвертий рівень акредитації за одним із вказаних напрямів (спеціальностей) протягом не менше трьох років або має досвід з проведення навчання або підвищення кваліфікації фахівців вузькоспеціалізованих профілів спільно з центральними органами виконавчої влади за цими напрямами (спеціальностями) не менше 10 років.”;

пункт 2.2 викласти в такій редакції:

“2.2. Заклад, який має намір проводити підготовчі курси, подає до Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України (далі - Департамент) письмове повідомлення, до якого додаються засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують відповідність вимогам, вказаним у пункті 2.1 цього розділу.”;

пункт 2.3 після слів “перелік закладів, які проводять підготовчі курси” доповнити словами “(далі – Перелік закладів)”;

доповнити розділ новим пунктом 2.4 такого змісту:

“2.4. У разі якщо заклад не проводить підготовчі курси протягом року з моменту його включення до Переліку закладів, він виключається з Переліку закладів, про що Департамент повідомляє його інформаційним листом.”.

1.2. У розділі ІІІ:

пункт 3.2 викласти в такій редакції:

“3.2. Заклад, який має намір проводити підготовчі курси, готує навчальний план проведення підготовчих курсів (далі - План) і подає його на погодження до Департаменту не пізніше ніж за 30 днів до початку підготовчих курсів.”;

доповнити розділ новим пунктом 3.3 такого змісту:

“3.3. Для конкретизації планування проведення підготовчих курсів на кожний підготовчий курс складається План. Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до Плану, складається навчальна програма дисципліни, яка містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення, їх обсяг та викладачів, які будуть залучені до проведення відповідної дисципліни. Зміст навчальної дисципліни повинен містити всі обов’язкові питання, визначені у Переліку.”.

У зв’язку з цим пункти 3.3 - 3.8 вважати відповідно пунктами 3.4 – 3.9;

у пункті 3.5:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“План складено з порушенням вимог пункту 3.3 цього розділу”;

друге речення пункту 3.7 викласти в такій редакції: “Заклад письмово інформує Департамент про кількість осіб, які проходитимуть підготовчі курси, та про дотримання при комплектуванні групи вимог пунктів 1.3, 1.4 цього розділу не пізніше ніж за два дні до початку проведення підготовчих курсів.”;

пункт 3.8 доповнити словами “, з розподілом у Плані кількості днів та академічних годин щоденно”.

1.3. У розділі V:

пункт 5.2 викласти в такій редакції:

“5.2. Строк дії свідоцтва становить два роки з моменту його видачі, у разі якщо особа після отримання свідоцтва не отримала ліцензію на провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).”;

пункт 5.4 викласти в такій редакції:

“5.4. У разі анулювання ліцензії арбітражного керуючого протягом строку дії свідоцтва з підстав, передбачених абзацами третім, шостим – десятим пункту 6.1 розділу VI Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3177/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 року за № 1197/19935, чи визнання недійсною не переоформленої в установлений строк ліцензії строк дії свідоцтва вважається припиненим і для отримання нової ліцензії особа повинна пройти підготовчі курси, скласти іспит і отримати нове свідоцтво в установленому цим Положенням порядку.”;

доповнити розділ пунктом 5.7 такого змісту:

“5.7. У разі порушення закладом вимог, передбачених цим Положенням, такий заклад виключається з Переліку закладів, про що Департамент повідомляє його інформаційним листом.”.

1.4. У додатках до Положення про систему підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 вересня 2011 року № 2094/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2011 року за № 1084/19822:

у додатку 1:

питання 6 розділу ІІ виключити.

У зв’язку з цим питання 7-28 вважати відповідно питаннями 6-27;

у питанні 15 розділу VI слово “Центр” замінити словами “Державна служба”;

у розділі VІІІ питання 2 викласти в такій редакції:

“2. Об’єкти державної власності, які підлягають приватизації. Об’єкти державної власності, які не підлягають приватизації.”;

у розділі ІХ:

у питанні 5 слова “Державний реєстр” замінити словом “Реєстр”, а слова “та їх обтяжень” виключити;

питання 13 викласти в такій редакції:

“13. Надання інформації про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень з реєстрів прав”;

у розділі Х:

питання 25 - 27 виключити;

додаток 2 доповнити знаками і словами

“__________________________”.
(дата видачі свідоцтва)

1.5. У пунктах 3.4, 3.5, 3.6 розділу ІІІ і у додатку 2 до Положення про систему підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 вересня 2011 року № 2094/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2011 року за № 1084/19822, слова “план (програма)” у всіх відмінках замінити словом “План” у відповідному відмінку.

2. У Положенні про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3018/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1106/19844:

2.1. У пункті 1.8 розділу І:

в абзаці другому слова “а також надають інформаційні довідки з Єдиної бази даних в порядку, встановленому цим Положенням” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Реєстратори - територіальні органи з питань банкрутства надають інформаційні довідки з Єдиної бази даних в порядку, встановленому цим Положенням”.

2.2. У розділі ІІІ:

пункт 3.5 викласти в такій редакції:

“3.5. Довідка надається протягом десяти робочих днів з дати надходження запиту, виготовляється на бланку відповідного головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі або відповідного територіального органу з питань банкрутства (у разі якщо керівник територіального органу з питань банкрутства наділений правом підписувати такі документи відповідно до його посадової інструкції, наказу (розпорядження) про розподіл обов’язків між керівником та його заступниками тощо) та підписується його керівником або уповноваженою ним особою та скріплюється гербовою печаткою.”;

абзац шостий пункту 3.12 та абзац сьомий пункту 3.13 після слів “дату порушення” доповнити словами “і стан”;

абзаци перший – третій пункту 3.14 викласти в такій редакції:

“Пошук у Єдиній базі даних здійснюється за такими відомостями:

найменування і код боржника згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.

2.3. У додатку до Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3018/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1106/19844, позицію “Параметри запиту” викласти в такій редакції:
“► Параметри запиту:
Код боржника згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/ дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб-підприємців)
.
Найменування боржника (для юридичних осіб) / прізвище, ім’я, по батькові боржника (для фізичних осіб-підприємців)
.
.

”.

3. У Порядку погодження Міністерством юстиції України планів санації та мирових угод, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 04 жовтня 2011 року № 3117/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2011 року за № 1149/19887:

3.1. У розділі ІІ:

після пункту 2.5 доповнити розділ новим пунктом 2.6 такого змісту:

“2.6. У разі надходження заяви про погодження мирової угоди боржника без дотримання вимог, передбачених пунктами 2.1 - 2.3 і 2.5 цього Порядку, Мін’юст України залишає надіслану мирову угоду боржника без розгляду та протягом 7 днів з дня надходження до Мін’юсту України повертає її заявнику разом із листом-повідомленням, у якому зазначаються підстави залишення без розгляду.

У разі залишення мирової угоди боржника без розгляду арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) або керівник боржника (у випадку перебування підприємства на стадії розпорядження майном та в інших випадках, передбачених Законом) зобов’язаний усунути підстави залишення мирової угоди без розгляду і повторно подати її на погодження до Мін’юсту України.”.

У зв’язку з цим пункти 2.6 – 2.13 вважати відповідно пунктами 2.7 – 2.14;

абзац перший пункту 2.7 після слів “з дня отримання” доповнити словами “оформленої із дотриманням вимог, визначених пунктами 2.1 - 2.3 і 2.5 цього Порядку,”;

абзац другий пункту 2.10 виключити.

3.2. У розділі ІІІ:

доповнити розділ після пункту 3.7 новим пунктом 3.8 такого змісту:

“3.8. У разі надходження заяви про погодження плану санації боржника без дотримання вимог, передбачених пунктами 3.2 - 3.4 і 3.7 цього Порядку, Мін’юст України залишає надісланий план санації боржника без розгляду та протягом 7 днів з дня надходження до Мін’юсту України повертає його заявнику разом із листом-повідомленням, у якому зазначаються підстави залишення без розгляду.

У разі залишення плану санації боржника без розгляду керуючий санацією зобов’язаний усунути підстави залишення мирової угоди без розгляду і повторно подати її на погодження до Мін’юсту України.”.

У зв’язку з цим пункти 3.8 – 3.15 вважати відповідно пунктами 3.9 – 3.16;

абзац перший пункту 3.9 після слів “з дня отримання” доповнити словами “оформленого з дотриманням вимог, визначених пунктами 3.2 - 3.4 і 3.7 цього Порядку,”;

у пункті 3.12:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами другим – п’ятим;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“відсутність у плані санації заходів щодо погашення заборгованості перед державним бюджетом та державними цільовими фондами, а також заборгованості по заробітній платі.”.

4. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 08 листопада 2011 року № 3285/5 “Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з видачі, переоформлення та видачі дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2011 року за № 1284/20022, такі зміни:

4.1. Назву і пункт 1 після слова “дубліката” доповнити словами “і копії”.

4.2. У Стандарті надання адміністративної послуги з видачі, переоформлення та видачі дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 08 листопада 2011 року № 3285/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2011 року за № 1284/20022:

4.2.1. Назву і пункт 1.1 розділу І після слова “дубліката” доповнити словами “і копії”.

4.2.2. Доповнити розділ ІІІ пунктом 3.4 такого змісту:

“3.4. У разі створення нового місця провадження господарської діяльності арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) особисто або через представника подає до Міністерства юстиції України заяву про видачу копії ліцензії, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу копії ліцензії.

Заява про видачу копії ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Міністерством юстиції України та підписом відповідальної особи Міністерства юстиції України.”.

4.2.3. Доповнити розділ ІV пунктом 4.4 такого змісту:

“4.4. Видача копії ліцензії передбачає такі дії:

для одержувача адміністративної послуги:

подання до Міністерства юстиції України заяви про видачу копії ліцензії разом з фотокопією ліцензії;

внесення плати за видачу ліцензії;

подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;

отримання копії ліцензії;

для Міністерства юстиції України:

прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

видачу копії опису документів, що додаються до заяви, і довідки про прийняття заяви про видачу копії ліцензії;

розгляд заяви та документів, що додаються до неї;

прийняття рішення про видачу копії ліцензії з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру;

видача копії ліцензії.”.

4.2.4. Доповнити розділ V пунктом 5.4 такого змісту:

“5.4. Копія ліцензії видається арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) на кожне місце провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

У разі створення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) нового місця провадження господарської діяльності він повинен подати до Міністерства юстиції України заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії разом з фотокопією ліцензії та документом, який підтверджує внесення плати за видачу копії ліцензії.

Міністерство юстиції України приймає рішення про видачу копії ліцензії у порядку, передбаченому пунктом 5.1 розділу V цього Стандарту.”.

4.2.5. Доповнити розділ VІІ пунктом 7.4 такого змісту:

“7.4. Копія ліцензії засвідчується Міністерством юстиції України шляхом написання на зворотному боці фотокопії ліцензії словосполучення “Копія ліцензії, видана для провадження господарської діяльності за таким місцем:

__________________________________________________________________”.
(адреса місця провадження діяльності)

4.2.6. Доповнити розділ VІІІ пунктом 8.3 такого змісту:

“8.3. Послуга з видачі копії ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) є платною. Вартість цієї послуги становить один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, виходячи з його розміру, що діє на дату прийняття рішення про видачу копії ліцензії.”.

4.2.7. Пункт 16.2 розділу XVІ після слів “видачі дубліката” доповнити словами “ і копії ліцензії”.

4.2.8. У розділі XVII:

абзац перший після слів “видачі дублікатів” і “видачу дублікатів” доповнити словами “і копій”;

в абзаці другому слова “і видачу дубліката” замінити словами “, видачу дубліката, копії”.

5. Абзац перший пункту 8 Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2011 року № 3305/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2011 року за № 1297/20035, після слова “керівником” доповнити словами “або уповноваженою ним особою”.

6. Пункт 22 Положення про Комісію Міністерства юстиції України з розгляду питань про анулювання ліцензій на провадження діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 вересня 2011 року № 3009/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1100/19838, доповнити реченням такого змісту: “У разі відсутності з поважних причин секретаря Комісії виконання його обов’язків покладається за рішенням Голови Комісії на одного із членів Комісії.”.

7. Абзац третій пункту 4 Порядку внесення господарському суду пропозицій щодо кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5-а, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 358/20671, викласти в такій редакції:

“Перелік підприємств розміщується на офіційному веб-сайті Мін’юсту України щоп’ятниці в розділі “Підготовка пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих” підрубрики “Банкрутство” рубрики “Напрями діяльності Міністерства”.”.

Директор Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу К.І.Чижмарь
Аватар пользователя
oksana
 
Сообщений: 71
Зарегистрирован: 19 мар 2011, 13:24
Откуда: Киев

Re: НАКАЗ. Внесено зміни до деяких наказів Мін‘юсту з питань реалізації повноважень у сфері банкрутства

Сообщение malikinam » 14 май 2012, 14:37

Я прочитал этот форум тщательно снова и снова, но я не понимаю ван цели, что так хочу, чтобы вы объяснить это снова ..
malikinam
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 14 май 2012, 14:17

Re: НАКАЗ. Внесено зміни до деяких наказів Мін‘юсту з питань реалізації повноважень у сфері банкрутства

Сообщение oksana » 14 май 2012, 14:47

Что конкретно вам непонятно?
Аватар пользователя
oksana
 
Сообщений: 71
Зарегистрирован: 19 мар 2011, 13:24
Откуда: Киев

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron